ЛИЦЕНЗИРАН КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 

 
 
ЗАЩО ИНЕКС
КОИ СМЕ НИЕ
ОБОРУДВАНЕ
ОБЕКТИ
КОНТАКТИ

ЗАЩО ИНЕКС ?
Работи с екип от специалисти позволяващ строителен надзор над следните видове строежи:

Жилищни сгради - строителен надзор

Строежи с обществено предназначение
магазини, заведения за обществено хранене и места за настаняване, болници и други здравни заведения, училища, административни сгради, спортни и туристически сгради и съоръжения, ритуални сгради, културни домове, кина и театри, благоустройствени съоръжения в населените места, хидротехнически съоръжения, хидромелиоративни съоръжения, пътно строителство, улици в населените места, железопътно строителство, гари, пристанища и летища, противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения по реките и морския бряг, топлопроводи, в т. ч. разпределителни мрежи и съоръжения, телекомуникационни мрежи и съоръжения, газопроводи, разпределителни станции и измервателни уреди, градини, паркове и озеленяване, подземни проводи и съоръжения, мостове и тунели и др.

Производствени строежи - строителен надзор
електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, металургични заводи, заводи, предприятия и цехове на хранително-вкусовата промишленост, текстилни предприятия и шивашки цехове, строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в т. ч. бетонови и варови възли, бази за асфалт и други повърхностни настилки, заводи за автомобилостроене, корабостроене, вагоностроене, металорежещи и други машини за нуждите на други производства, в т. ч. и предприятия за ремонт на кораби, автомобили, вагони и всички останали машини и превозни средства, топлоцентрали, други видове заводи.

Отваря офис на строителната площадка, където извършва строителен надзор.

         

Copyright © INEX CONSULT - Design: Stalker Holding - Created & Powered: Studio IDA